13 december 2017

Algemene voorwaarden The Legal Department

Klik hier om deze voorwaarden in PDF te downloaden

1.     Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (deel)opdrachten en vervolgopdrachten die aan de advocaten van Advocatenkantoor The Legal Department (kvk: 81823371) worden gegeven, alsmede op alle derden die door The Legal Department worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht. Treedt u op namens óf vertegenwoordigt u meerdere (gelieerde) ondernemingen? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op eventuele werkzaamheden of (vervolg) opdrachten van deze (gelieerde) ondernemingen – ongeacht of deze onderneming de initiële opdrachtgever was. Op al onze werkzaamheden zijn dan ook deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing.

Advocatenkantoor The Legal Department is de handelsnaam van de kostenmaatschap van zelfstandige praktijken die bestaat uit mr. W.J.M. Sprangers en mr. H.F.G. de Wit, hierna afzonderlijk te noemen “betrokken advocaat”. Een opdracht wordt dan ook beschouwd uitsluitend aan de betrokken advocaat als opdrachtnemer te zijn gegeven. Advocatenkantoor The Legal Department en/of enige andere advocaat die geen (deel)opdracht(en) voor u uitvoert is niet gebonden of aansprakelijk. De toepasselijkheid van de artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt in dit kader uitgesloten.

Indien noodzakelijk treden voornoemde advocaten in elkaars praktijk op als achtervang, waarnemer of ondersteuning – op welke (deel)opdracht deze algemene voorwaarden eveneens ten aanzien van die advocaat en die verrichte werkzaamheden van toepassing zijn.

2.     Wat zijn de financiële afspraken?

Advocatenkantoor The Legal Department brengt voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief in rekening, te vermeerderen met BTW en de gemaakte kosten van derden (denk aan de kosten van de rechtbank, een deurwaarder, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, reiskosten en bijvoorbeeld portokosten). De werkzaamheden worden maandelijks per email, gespecificeerd en middels een (verzamel)factuur bij u in rekening gebracht.

De uurtarieven worden verder jaarlijks (1 januari) geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijs-indexcijfer (alle huishoudens van het CBS van november van het voorafgaande jaar en op hele euro’s afgerond).

Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. Voor (voorgeschoten) kosten aan derden kunnen kortere betalingstermijnen gelden. Klopt er iets niet of bent u het niet mee eens met een factuur, dan kunt u dat binnen 14 dagen kenbaar maken en lost de betrokken advocaat dit samen met u op.

Reageert u niet (tijdig), dan stemt u in met de factuur en de daarop vermelde kosten en werkzaamheden.

Wordt een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald, dan is de betrokken advocaat bevoegd de werkzaamheden direct op te schorten. Noch Advocatenkantoor The Legal Department, noch de betrokken advocaat is aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn bent u in verzuim en zijn de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Daarnaast bent u over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande factuurbedrag.

Bent u een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bent u na het intreden van verzuim pas de buitengerechtelijk kosten en rente verschuldigd nadat u daartoe bent aangemaand en wij u gemeld hebben wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling. Blijft betaling dan (nog steeds) uit binnen 14 dagen na deze aanmaning, dan bent u de buitengerechtelijke kosten en rente verschuldigd.

3.     Voor welke schade zijn wij (beperkt) aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van de betrokken advocaat en in voorkomend geval Advocatenkantoor The Legal Department gaat nooit verder dan is bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering op grond van deze overeenkomst of op een andere grond, zoals een onrechtmatige daad.

Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een ‘nalaten’ wordt begrepen) voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat de betrokken advocaat kantoor in verband met die verzekering draagt. De door de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet tenminste aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor The Legal Department en de betrokken advocaten beperkt tot het bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium in het voorafgaande jaar voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,-.

Let wel -onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW- vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien die aanspraak niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij u bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest en schriftelijk bij de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department zijn gemeld. Iedere aanspraak vervalt in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende (deel)opdracht.

De voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden vanzelfsprekend niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department.

De aan een betrokken advocaat gegeven opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de opdracht door ons zijn of worden ingeschakeld (andere advocaten van Advocatenkantoor The Legal Department daaronder begrepen), gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens u te aanvaarden. Onverminderd onze eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.

4.     Voor welke schade zijn wij niet aansprakelijk?

De betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen, u vrijwaart de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department hierbij tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht met u en/of werkzaamheden voor u.

5.     Wat zijn de afspraken rond de beëindiging van de opdracht of mijn abonnement/upgrades?

Wij ziet deze overeenkomst als een samenwerking die voor beide partijen prettig moet zijn. Dit geldt voor de samenwerking in dossiers, maar ook het gebruik van abonnementen c.q. upgrades. Ervaart u of ervaren wij de samenwerking niet meer als een positieve aanvulling, dan gaan we eerst graag met u in overleg om dit op te lossen. Dit neemt niet weg dat u of wij op elk moment en zonder opzegtermijn de overeenkomst kunnen opzeggen. Ondanks de opzegging bent u gehouden de eindafrekening en overige facturen conform afspraak te voldoen.

6.     Welke gegevens moeten jullie van mij weten en waarom?

Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department verplicht de identiteit van u en soms de “uiteindelijk belanghebbende” vast te stellen. In het dossier bewaart de betrokken advocaat daarom kopieën van de deze gegevens.

Wij verwerken de door ons in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De betrokken advocaat en/of Advocatenkantoor The Legal Department zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Advocatenkantoor The Legal Department en wat kantoor met uw gegevens doet, verwijst Advocatenkantoor The Legal Department u naar het privacy statement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website (www.legaldep.nl/privacy) en maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

7.     En mochten wij er onderling niet uitkomen?

Op de rechtsverhouding tussen ons is het Nederlands recht van toepassing. Mocht u een klacht hebben, dan lossen we dat graag samen op. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling (zie www.legaldep.nl/klachtenregeling). Komen wij er samen niet uit, dan is de rechtbank Midden-Nederland, naast de rechtbank die volgens het Nederlands burgerlijk procesrecht bevoegd is, altijd bevoegd van een geschil tussen ons kennis te nemen.

Versie mei 2024

The Legal Department werkt niet met een rekening derdengelden