13 december 2017

Disclaimer

Disclaimer & privacy statement

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van The Legal Department, waaronder de uitingen via de door The Legal Department geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”) en de door The Legal Department verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”). Al deze uitingen samen worden hierna aangeduid als “Uitingen”.

DISCLAIMER

Via de Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over The Legal Department en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de Uitingen juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. The Legal Department aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel The Legal Department uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van The Legal Department.

PRIVACY STATEMENT

Algemeen

De Uitingen zijn eigendom van en worden beheerd door The Legal Department. The Legal Department respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. The Legal Department maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een advocaat of adviseur).

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website er automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die The Legal Department in het kader van de Uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

– voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van de door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.)

– om met u in contact te kunnen treden;

– om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van The Legal Department (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);

– het analyseren en verbeteren van dienstverlening van The Legal Department (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Uitingen);

– het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van The Legal Department;

– Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u The Legal Department daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de Website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten en prospects van The Legal Department.

Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Nieuwsbrief.

Het is daarnaast mogelijk dat u als relatie van The Legal Department aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een bericht. Het betreffende bericht bevat een hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief.

Daarnaast treft u onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen. Bijzondere persoonsgegevens worden direct vernietigd, wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn om te bewaren.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de Uitingen. The Legal Department kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Legal Department, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie, bereikbaar via het e-mailadres info@legaldep.nl.