Wanprestatie en schadevergoeding

Wat is wanprestatie en wanneer kan je aanspraak maken op een schadevergoeding? Voor een beroep op wanprestatie is vereist dat een overeenkomst niet wordt nagekomen en je (doorgaans) de schuldenaar in gebreke hebt gesteld. Wordt de overeenkomst dan alsnog niet nagekomen, dan is er sprake van verzuim en kan je (naast nakoming) een schadevergoeding eisen. In dit artikel leggen we dit verder aan je uit.

Tekortkoming in de nakoming

In de wet zijn de gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis duidelijk geregeld – in een overeenkomst staan soms afwijkende of aanvullende afspraken. In de wet is bepaald wanneer een tekortkoming toerekenbaar is en onder welke voorwaarden de schuldeiser recht heeft op een schadevergoeding. Iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden. Een uitzondering daarop is wanneer de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. 

Wanprestatie en overmacht

De wet maakt een onderscheid tussen tekortkomingen die de schuldenaar wél en tekortkomingen die hem niet kunnen worden toegerekend (overmacht). De schuldenaar kan zich op overmacht beroepen als er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming. 

Verzuim

Kan een tekortkoming toegerekend worden aan de schuldenaar, dan kan hij worden verplicht tot betaling van een schadevergoeding. Is de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk, dan ontstaat de verplichting om de schade te vergoeden direct. Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan bestaat het recht op schadevergoeding pas wanneer de schuldenaar in verzuim is.

Ingebrekestelling via een sommatiebrief

Voor het intreden van het verzuim is een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke aanmaning c.q. sommatie of aanzegging om binnen een redelijke termijn (alsnog) te presteren. Als de schuldenaar niet voldoet aan zo’n aanmaning, dan treedt het verzuim in op het in de sommatiebrief aangegeven tijdstip. Een ingebrekestelling is dus een voorwaarde voor het ontstaan van verzuim en feitelijk niets anders dan een aanzegging aan de schuldenaar dat er nakoming wordt verlangd. Verzuim eindigt wanneer de schuldenaar alsnog nakomt, de schuldeiser een behoorlijk aanbod tot nakoming weigert (schuldeisersverzuim) of wanneer nakoming alsnog blijvend onmogelijk wordt.

Schuldeisersverzuim

Een verweer van een schuldenaar kan zijn dat een schuldeiser niet meewerkt aan de door hem verlangde prestatie of deze op een andere wijze tegenwerkt (schuldeisersverzuim), tenzij de oorzaak van de verhindering hem niet kan worden toegerekend. Is er sprake van schuldeisersverzuim, dan komt de schuldenaar dus niet in verzuim. Voor schuldeisersverzuim is vereist dat een schuldenaar verhinderd is na te komen en die verhindering uitsluitend door een oorzaak aan de zijde van de schuldeiser wordt veroorzaakt en die oorzaak aan de schuldeiser valt toe te rekenen. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, is van schuldeisersverzuim geen sprake.

Recht op schadevergoeding

In de eerste plaats heeft een schuldeiser recht op nakoming van de gemaakte afspraken. Is er echter spraken van wanprestatie dan kan de schuldeiser in plaats van nakoming ook een schadevergoeding eisen (vervangende schadevergoeding). Het is ook mogelijk om naast nakoming, tevens een aanvullende of bijkomende schadevergoeding te vorderen, bijvoorbeeld wanneer de overeengekomen prestatie te laat of gebrekkig geschiedt. 

Advocatenkantoor The Legal Department

De advocaten van The Legal Department hebben veel ervaring op het gebied van contractenrecht. Wij adviseren en procederen, wanneer nodig.

Heb je vragen, neem dan vooral even geheel vrijblijvend contact met ons op en laat je overtuigen van de toegevoegde waarde van The Legal Department.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | OndernemingsrechtHuurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation