Arbeidsrecht: Actualiteiten aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De aanzegplicht, die met de WWZ is geïntroduceerd, blijkt een nare worsteling voor veel werkgevers. Mag een aanzegging mondeling of per WhatsApp? Geldt hij ook bij een (stilzwijgende) verlenging van een contract voor bepaalde tijd? Wat gebeurt er wanneer je wilt verlengen, maar er met je werknemer toch niet uitkomt?

(Voor meer algemene info omtrent de aanzegverplichting (ex artikel 7:668 Bw), scroll naar beneden)

Actualiteiten aanzegplicht

Sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de aanzegverplichting, druipen de eerste rechterlijke uitspraken binnen. Uitspraken die zeer behulpzaam zijn in de praktijk.

Enkele relevante voorbeelden:

Aanzegging opgenomen in de arbeidsovereenkomst: Hoewel deze mogelijkheid al besproken is bij de totstandkoming van deze wet, heeft een kantonrechter in Utrecht (nogmaals) bevestigd dat de aanzegging ook direct in de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen (en dus tijdig is gedaan).

Mondelinge aanzegging: Ondanks dat de werknemer zelfs had erkend dat de werkgever tijdig (mondeling) had aangezegd, was de werkgever de vergoeding verschuldigd omdat het niet schriftelijk had plaatsgevonden, aldus een kantonrechter te Rotterdam.

Aanzegging per WhatsApp: De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat aan het schriftelijkheidsvereiste was voldaan, mede omdat (in deze zaak) de werknemer erop had gereageerd.

Toch niet verlengen: Hoewel de werkgever (tijdig) heeft aangezegd, de arbeidsovereenkomst met de werknemer te willen voortzetten, bedenkt de werkgever zich. De kantonrechter te Eindhoven stelt vast dat de aanzegging tot niet-voortzetting derhalve te laat heeft plaatsgevonden en dat de werkgever een vergoeding verschuldigd is.

Werknemer is op vakantie: Werkgever stuurt (schriftelijk en) tijdig een aanzegging tot niet verlengen aan een werknemer waarvan hij weet dat deze op vakantie is. Bij terugkeer neemt de werknemer pas kennis van de brief. De wet bepaalt (en de kantonrechter te Rotterdam oordeelt) dat “een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, zoals de aanzegging, om haar werking te hebben, die persoon moet hebben bereikt, tenzij het niet-bereiken het gevolg is van omstandigheden die de persoon van de geadresseerde betreffen en die rechtvaardigen dat de geadresseerde het nadeel draagt”. Nu de werknemer niet gezorgd had voor iemand die zijn post waarnam, wordt de aanzegging geacht tijdig de werknemer te hebben bereikt.

Algemene informatie en de gevolgen van het niet (tijdig) nakomen van de aanzegplicht

Wordt niet aan het bepaalde in artikel 7:668 BW voldaan, dan maakt de werknemer aanspraak op een schadevergoeding van maximaal 1 maandsalaris (deze vergoeding is beperkt tot het bruto uurloon, dus zonder vakantiegeld, eindejaarsuitkering, overwerk- of ploegentoeslag of winstdeling). Zegt de werkgever wel aan, maar te laat, dan wordt de vergoeding beperkt tot de periode dat hij te laat was.

De werknemer moet echter wel binnen 2 maanden na het van rechtswege eindigen (of verlengen) van de arbeidsovereenkomst de vordering instellen, anders vervalt dit recht.

Wanneer is een vergoeding verschuldigd?

De werkgever is verplicht om de werknemer, uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst voortzetten, dan vermeldt hij tevens de arbeidsvoorwaarden na die voortzetting. Deze verplichting geldt niet als de einddatum van de overeenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld (maar b.v. tegen het einde van een vervanging) of sprake is van een overeenkomst voor minder dan zes maanden.

Doet de werkgever verder niks, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en duur, echter met een maximaal van één jaar. Formeel is hij dan ook de aanzegvergoeding verschuldigd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.