Pas arbeidsovereenkomst aan ivm wetsvoorstel

Eind vorig jaar is er een ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een implementatie van een EU-richtlijn die voor 1 augustus a.s. in de nationale wetgeving moet zijn verwerkt. Heel in het kort zou dat het volgende betekenen:

  • Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever: naast hetgeen een werkgever nu al aan gegevens moet verstrekken aan een werknemer (vaak in een schriftelijke arbeidsovereenkomst) moet dan ook informatie worden opgenomen over de arbeidsplaats, aanspraak op verlof, arbeidstijden en bij onregelmatige arbeid de referentiedagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht te werken. Dit geldt sowieso voor nieuwe arbeidsovereenkomst vanaf de datum van inwerkingtreding maar op verzoek van een werknemer met een bestaande arbeidsovereenkomst moet je als werkgever deze  gegevens binnen 1 maand aanvullen;
  • Een werknemer die tenminste een half jaar in dienst is en onregelmatig werkt, kan na dat half jaar een verzoek doen aan werkgever voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van het rooster. De werkgever moet het verzoek binnen een bepaalde tijd honoreren of afwijzen (dergelijke arbeid moet wel beschikbaar zijn in de onderneming om het te kunnen honoreren) en wanneer je als werkgever niet tijdig reageert op een verzoek van de werknemer, wordt de vorm van arbeid aangepast conform het verzoek van de werknemer daartoe;
  • Bij een opleiding of scholing die je als werkgever op grond van de wet of cao verplicht moet aanbieden aan je werknemers (cursussen voor behouden vakbekwaamheid, veiligheidsopleiding bij werken met gevaarlijke stoffen etc.), mag je geen studiekostenbeding meer afspreken met de werknemer (en de kosten komen dus voor rekening van de werkgever) en de tijd die het volgen van de opleiding kost, moet als arbeidstijd worden beschouwd en zo mogelijk plaatsvinden onder de normale werktijd. Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie zijn uitgezonderd, zolang de werkgever niet verplicht is deze aan te bieden op grond van de wet of een cao. Deze regeling kan ook gevolgen hebben voor bestaande studiekostenovereenkomsten nu deze nietig zijn als wettelijk verplichte scholing nu via het beding mogelijk voor rekening van de werknemer komt;
  • Het nevenwerkzaamhedenbeding wordt met inwerkingtreding van de nieuwe wet nietig. Oftewel: werknemers mogen straks meerdere banen hebben. Er is wel een uitzondering mogelijk als er een ‘objectieve rechtvaardiging’ voor is, zoals bijvoorbeeld het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en het vermijden van een belangenconflict. Ook dit zal van toepassing worden op de huidige arbeidsovereenkomsten met nevenwerkzaamhedenbedingen erin.

Het is mogelijk dat er de komende tijd bij de behandeling van het voorstel nog wijzigingen worden doorgevoerd. Zodra de definitieve tekst en vaststelling daar is, kan er concreet worden gekeken hoe een en ander moet worden toegepast/aangepast binnen uw onderneming. Uiteraard kunnen wij u daarbij adviseren.

Advocatenkantoor The Legal Department

Voor advies op maat en ondersteuning bij arbeidsrechtzaken kan je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We denken direct, daadkrachtig en proactief met je mee.

Meer informatie over onze specialisaties:

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht |  Huurrecht | Contractenrecht | Algemeen civiel | IE, internet & privacy | Franchise- en mededingingsrecht | Procesrecht | Mediation